Floral Images

Home Flower Colour Common name Latin name Desktop background Recent Gallery Flowering now About FloralImages Contact
Amphibia
Bufo bufo to Lissotriton helveticus Amphibia, Bufo bufo to Amphibia, Lissotriton helveticus
Anthozoa
Anemonia sulcata to Melanargia galathea Anthozoa, Anemonia sulcata to Anthozoa, Melanargia galathea
Arachnida
Araneus diadematus to Eriophyes laevis Arachnida, Araneus diadematus to Arachnida, Eriophyes laevis
Ascomycetes
Bulgaria inquinans to Fulgensia fulgens Ascomycetes, Bulgaria inquinans to Ascomycetes, Fulgensia fulgens
Hypogymnia tubulosa to Xanthoria parietina Ascomycetes, Hypogymnia tubulosa to Ascomycetes, Xanthoria parietina
Xanthoria parietina to Xylaria polymorpha Ascomycetes, Xanthoria parietina to Ascomycetes, Xylaria polymorpha
Aves
Alopochen aegyptiaca to Vanellus vanellus Aves, Alopochen aegyptiaca to Aves, Vanellus vanellus
Basidiomycetes
Agaricus campestris to Coprinus niveus Basidiomycetes, Agaricus campestris to Basidiomycetes, Coprinus niveus
Coprinus picaceus to Hygrocybe sp. Basidiomycetes, Coprinus picaceus to Basidiomycetes, Hygrocybe sp.
Hygrocybe sp. to Pholiota squarrosa Basidiomycetes, Hygrocybe sp. to Basidiomycetes, Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa to Vascellum pratense Basidiomycetes, Pholiota squarrosa to Basidiomycetes, Vascellum pratense
Branchiopoda
Chirocephalus diaphanus to Chirocephalus diaphanus Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus to Branchiopoda, Chirocephalus diaphanus
Bryophytes
Anomodon viticulosus to Thuidium tamariscinum Bryophytes, Anomodon viticulosus to Bryophytes, Thuidium tamariscinum
Calamophytes
Equisetum arvense to Equisetum variegatum Calamophytes, Equisetum arvense to Calamophytes, Equisetum variegatum
Cephalaspidomorphi
Petromyzon marinus to Petromyzon marinus Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus to Cephalaspidomorphi, Petromyzon marinus
Charophytes
Chara aspera to Tolypella glomerata Charophytes, Chara aspera to Charophytes, Tolypella glomerata
Chlorophytes
Gloeocystis sp. to Gloeocystis sp. Chlorophytes, Gloeocystis sp. to Chlorophytes, Gloeocystis sp.
Clitellata
Hirudo medicinalis to Hirudo medicinalis Clitellata, Hirudo medicinalis to Clitellata, Hirudo medicinalis
Eu-dicots
Abutilon to Agrostemma githago Eu-dicots, Abutilon to Eu-dicots, Agrostemma githago
Agrostemma githago to Andromeda polifolia Eu-dicots, Agrostemma githago to Eu-dicots, Andromeda polifolia
Andromeda polifolia to Arabis hirsuta Eu-dicots, Andromeda polifolia to Eu-dicots, Arabis hirsuta
Arabis hirsuta to Atriplex laciniata Eu-dicots, Arabis hirsuta to Eu-dicots, Atriplex laciniata
Atriplex laciniata to Blackstonia perfoliata Eu-dicots, Atriplex laciniata to Eu-dicots, Blackstonia perfoliata
Blackstonia perfoliata to Camellia japonica Eu-dicots, Blackstonia perfoliata to Eu-dicots, Camellia japonica
Camellia japonica to Carpobrotus edulis Eu-dicots, Camellia japonica to Eu-dicots, Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis to Cerastium pumilum Eu-dicots, Carpobrotus edulis to Eu-dicots, Cerastium pumilum
Cerastium pumilum to Cichorium intybus Eu-dicots, Cerastium pumilum to Eu-dicots, Cichorium intybus
Cichorium intybus to Clematis x durandii Eu-dicots, Cichorium intybus to Eu-dicots, Clematis x durandii
Clematis x durandii to Cotoneaster integrifolius Eu-dicots, Clematis x durandii to Eu-dicots, Cotoneaster integrifolius
Cotoneaster integrifolius to Daboecia cantabrica Eu-dicots, Cotoneaster integrifolius to Eu-dicots, Daboecia cantabrica
Daboecia cantabrica to Dipsacus pilosus Eu-dicots, Daboecia cantabrica to Eu-dicots, Dipsacus pilosus
Dipsacus pilosus to Epilobium parviflorum Eu-dicots, Dipsacus pilosus to Eu-dicots, Epilobium parviflorum
Epilobium parviflorum to Ervilia hirsuta Eu-dicots, Epilobium parviflorum to Eu-dicots, Ervilia hirsuta
Ervilia hirsuta to Euphorbia peplus Eu-dicots, Ervilia hirsuta to Eu-dicots, Euphorbia peplus
Euphorbia peplus to Foeniculum vulgare Eu-dicots, Euphorbia peplus to Eu-dicots, Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare to Galium album Eu-dicots, Foeniculum vulgare to Eu-dicots, Galium album
Galium album to Geranium macrorrhizum Eu-dicots, Galium album to Eu-dicots, Geranium macrorrhizum
Geranium macrorrhizum to Guizotia abyssinica Eu-dicots, Geranium macrorrhizum to Eu-dicots, Guizotia abyssinica
Guizotia abyssinica to Hesperis matronalis Eu-dicots, Guizotia abyssinica to Eu-dicots, Hesperis matronalis
Hesperis matronalis to Hottonia palustris Eu-dicots, Hesperis matronalis to Eu-dicots, Hottonia palustris
Humulus lupulus to Hypericum x desetangsii Eu-dicots, Humulus lupulus to Eu-dicots, Hypericum x desetangsii
Hypericum x desetangsii to Knautia dipsacifolia Eu-dicots, Hypericum x desetangsii to Eu-dicots, Knautia dipsacifolia
Koenigia polystachya to Lathyrus oleraceus Eu-dicots, Koenigia polystachya to Eu-dicots, Lathyrus oleraceus
Lathyrus oleraceus to Limosella aquatica Eu-dicots, Lathyrus oleraceus to Eu-dicots, Limosella aquatica
Limosella aquatica to Lotus corniculatus Eu-dicots, Limosella aquatica to Eu-dicots, Lotus corniculatus
Lotus corniculatus to Magnolia stellata Eu-dicots, Lotus corniculatus to Eu-dicots, Magnolia stellata
Magnolia stellata to Melampyrum arvense Eu-dicots, Magnolia stellata to Eu-dicots, Melampyrum arvense
Melampyrum arvense to Montia fontana Eu-dicots, Melampyrum arvense to Eu-dicots, Montia fontana
Montia fontana to Nymphoides peltata Eu-dicots, Montia fontana to Eu-dicots, Nymphoides peltata
Nymphoides peltata to Orobanche rapum-genistae Eu-dicots, Nymphoides peltata to Eu-dicots, Orobanche rapum-genistae
Orobanche rapum-genistae to Penstemon sp. Eu-dicots, Orobanche rapum-genistae to Eu-dicots, Penstemon sp.
Pentaglottis sempervirens to Phyteuma nigrum Eu-dicots, Pentaglottis sempervirens to Eu-dicots, Phyteuma nigrum
Picris hieracioides to Polygala vulgaris Eu-dicots, Picris hieracioides to Eu-dicots, Polygala vulgaris
Polygala vulgaris to Protea cynaroides Eu-dicots, Polygala vulgaris to Eu-dicots, Protea cynaroides
Prunella vulgaris to Quercus spp. Eu-dicots, Prunella vulgaris to Eu-dicots, Quercus spp.
Quercus suber to Reseda luteola Eu-dicots, Quercus suber to Eu-dicots, Reseda luteola
Reseda luteola to Rosa arvensis Eu-dicots, Reseda luteola to Eu-dicots, Rosa arvensis
Rosa arvensis to Rubus nemoralis Eu-dicots, Rosa arvensis to Eu-dicots, Rubus nemoralis
Rubus nemoralis to Rumex scutatus Eu-dicots, Rubus nemoralis to Eu-dicots, Rumex scutatus
Rumex scutatus to Salvia microphylla Eu-dicots, Rumex scutatus to Eu-dicots, Salvia microphylla
Salvia microphylla to Saxifraga tridactylides Eu-dicots, Salvia microphylla to Eu-dicots, Saxifraga tridactylides
Saxifraga tridactylites to Senecio vernalis Eu-dicots, Saxifraga tridactylites to Eu-dicots, Senecio vernalis
Senecio viscosus to Sinapis alba Eu-dicots, Senecio viscosus to Eu-dicots, Sinapis alba
Sinapis alba to Sorbus torminalis Eu-dicots, Sinapis alba to Eu-dicots, Sorbus torminalis
Sorbus torminalis to Stellaria neglecta Eu-dicots, Sorbus torminalis to Eu-dicots, Stellaria neglecta
Stellaria neglecta to Taraxacum vachelliae Eu-dicots, Stellaria neglecta to Eu-dicots, Taraxacum vachelliae
Taraxacum vachelliae to Trifolium campestre Eu-dicots, Taraxacum vachelliae to Eu-dicots, Trifolium campestre
Trifolium campestre to Ulmus minor Eu-dicots, Trifolium campestre to Eu-dicots, Ulmus minor
Ulmus minor to Veronica anagallis-aquatica Eu-dicots, Ulmus minor to Eu-dicots, Veronica anagallis-aquatica
Veronica anagallis-aquatica to Vicia sativa Eu-dicots, Veronica anagallis-aquatica to Eu-dicots, Vicia sativa
Vicia sativa to Wahlenbergia hederacea Eu-dicots, Vicia sativa to Eu-dicots, Wahlenbergia hederacea
Eusporangiate ferns
Botrychium lunaria to Ophioglossum vulgatum Eusporangiate ferns, Botrychium lunaria to Eusporangiate ferns, Ophioglossum vulgatum
Gastropoda
Acroloxus lacustris to Helix pomatia Gastropoda, Acroloxus lacustris to Gastropoda, Helix pomatia
Gymnosperms
Abies alba to Larix kaempferi Gymnosperms, Abies alba to Gymnosperms, Larix kaempferi
Larix x marschlinsii to Wollemia nobilis Gymnosperms, Larix x marschlinsii to Gymnosperms, Wollemia nobilis
Insecta
Aeshna cyanea to Macrothylacia rubi Insecta, Aeshna cyanea to Insecta, Macrothylacia rubi
Meloe violcaeus to Zygaena purpuralis Insecta, Meloe violcaeus to Insecta, Zygaena purpuralis
Leptosporangiate ferns
Adiantum capillus-veneris to Dryopteris oreades Leptosporangiate ferns, Adiantum capillus-veneris to Leptosporangiate ferns, Dryopteris oreades
Dryopteris oreades to Trichomanes speciosum Leptosporangiate ferns, Dryopteris oreades to Leptosporangiate ferns, Trichomanes speciosum
Lycophytes
Diphasiastrum alpinum to Selaginella selaginoides Lycophytes, Diphasiastrum alpinum to Lycophytes, Selaginella selaginoides
Mammalia
Vulpes vulpes to Vulpes vulpes Mammalia, Vulpes vulpes to Mammalia, Vulpes vulpes
Marchantiophytes
Frullania fragilifolia to Targionia hypophylla Marchantiophytes, Frullania fragilifolia to Marchantiophytes, Targionia hypophylla
Monocots
Acis autumnalis to Amaryllis belladonna Monocots, Acis autumnalis to Monocots, Amaryllis belladonna
Ammophila arenaria to Butomus umbellatus Monocots, Ammophila arenaria to Monocots, Butomus umbellatus
Butomus umbellatus to Carex nigra Monocots, Butomus umbellatus to Monocots, Carex nigra
Carex nigra to Chlorophytum comosum Monocots, Carex nigra to Monocots, Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum to Dactylorhiza Monocots, Chlorophytum comosum to Monocots, Dactylorhiza
Dactylorhiza fuchsii to Dierama mossii Monocots, Dactylorhiza fuchsii to Monocots, Dierama mossii
Dierama mossii to Epipactis phyllanthes Monocots, Dierama mossii to Monocots, Epipactis phyllanthes
Epipactis phyllanthes to Goodyera repens Monocots, Epipactis phyllanthes to Monocots, Goodyera repens
Goodyera repens to Iris pseudacorus Monocots, Goodyera repens to Monocots, Iris pseudacorus
Iris pseudacorus to Lemna valdiviana Monocots, Iris pseudacorus to Monocots, Lemna valdiviana
Lemna valdiviana to Maianthemum racemosum Monocots, Lemna valdiviana to Monocots, Maianthemum racemosum
Maianthemum racemosum to Nothoscordum borbonicum Monocots, Maianthemum racemosum to Monocots, Nothoscordum borbonicum
Ophrys apifera to Platanthera chlorantha Monocots, Ophrys apifera to Monocots, Platanthera chlorantha
Platanthera chlorantha to Sagittaria sagittifolia Monocots, Platanthera chlorantha to Monocots, Sagittaria sagittifolia
Sagittaria sagittifolia to Spartina anglica Monocots, Sagittaria sagittifolia to Monocots, Spartina anglica
Spartina anglica to Zantedeschia aethiopica Monocots, Spartina anglica to Monocots, Zantedeschia aethiopica
Zantedeschia aethiopica to Zostera marina Monocots, Zantedeschia aethiopica to Monocots, Zostera marina
Myxomycetes
Enteridium lycoperdon to Physarum cinereum Myxomycetes, Enteridium lycoperdon to Myxomycetes, Physarum cinereum
Phaeophyceae
Colpomenia peregrina to Fucus ceranoides Phaeophyceae, Colpomenia peregrina to Phaeophyceae, Fucus ceranoides
Pre-dicots
Aristolochia clematitis to Nymphaea x marliacea Pre-dicots, Aristolochia clematitis to Pre-dicots, Nymphaea x marliacea
Reptilia
Adder to Zootoca vivipara Reptilia, Adder to Reptilia, Zootoca vivipara
Sordariomycetes
Cordyceps militaris to Cordyceps militaris Sordariomycetes, Cordyceps militaris to Sordariomycetes, Cordyceps militaris
Urediniomycetes
Phragmidium sp. to Puccinia iridis Urediniomycetes, Phragmidium sp. to Urediniomycetes, Puccinia iridis
Ustilaginomycetes
Vankya ornithogali to Vankya ornithogali Ustilaginomycetes, Vankya ornithogali to Ustilaginomycetes, Vankya ornithogali