Families of non-vascular plants

Floral Images

Home Flower Colour Common name Latin name Desktop background Recent Gallery Flowering now About FloralImages Contact
Aeshnidae
Aeshna cyanea to Aeshna mixta Aeshnidae, Aeshna cyanea to Aeshnidae, Aeshna mixta
Agaricaceae
Agaricus campestris to Unknown fungus Agaricaceae, Agaricus campestris to Agaricaceae, Unknown fungus
Anatidae
Alopochen aegyptiaca to Melanitta nigra Anatidae, Alopochen aegyptiaca to Anatidae, Melanitta nigra
Anomodontaceae
Anomodon viticulosus to Pterogonium gracile Anomodontaceae, Anomodon viticulosus to Anomodontaceae, Pterogonium gracile
Arctiidae
Arctia caja to Tyria jacobaeae Arctiidae, Arctia caja to Arctiidae, Tyria jacobaeae
Bolbitiaceae
Bolbitius titubans to Panaeolus papilionaceus Bolbitiaceae, Bolbitius titubans to Bolbitiaceae, Panaeolus papilionaceus
Cecidomyiidae
Dasineura galiicola to Taxomyia taxi Cecidomyiidae, Dasineura galiicola to Cecidomyiidae, Taxomyia taxi
Cladoniaceae
Cladonia bellidiflora to Cladonia uncialis Cladoniaceae, Cladonia bellidiflora to Cladoniaceae, Cladonia uncialis
Clavariaceae
Clavulinopsis fusiformis to Clavulinopsis helvola Clavariaceae, Clavulinopsis fusiformis to Clavariaceae, Clavulinopsis helvola
Clavicipitaceae
Cordyceps militaris to Epichloe typhina Clavicipitaceae, Cordyceps militaris to Clavicipitaceae, Epichloe typhina
Clavulinaceae
Clavulina cinerea to Clavulina rugosa Clavulinaceae, Clavulina cinerea to Clavulinaceae, Clavulina rugosa
Coccinellidae
Henosepilachna argus to Propylea quatuordecimpunctata Coccinellidae, Henosepilachna argus to Coccinellidae, Propylea quatuordecimpunctata
Coprinaceae, the Ink Cap family
Coprinus comatus to Coprinus picaceus Coprinaceae, the Ink Cap family, Coprinus comatus to Coprinaceae, the Ink Cap family, Coprinus picaceus
Cortinariaceae
Gymnopilus junonius to Tubaria furfuracea Cortinariaceae, Gymnopilus junonius to Cortinariaceae, Tubaria furfuracea
Cynipidae
Andricus foecundatrix to Neuroterus tricolor Cynipidae, Andricus foecundatrix to Cynipidae, Neuroterus tricolor
Entolomataceae
Entoloma corvinum to Entoloma porphyrophaeum Entolomataceae, Entoloma corvinum to Entolomataceae, Entoloma porphyrophaeum
Fomitopsidaceae
Daedalea quercina to Piptoporus quercinus Fomitopsidaceae, Daedalea quercina to Fomitopsidaceae, Piptoporus quercinus
Ganodermataceae
Ganoderma resinaceum to Ganoderma sp. Ganodermataceae, Ganoderma resinaceum to Ganodermataceae, Ganoderma sp.
Geastraceae, the Earth Star family
Geastrum fimbriatum to Geastrum triplex Geastraceae, the Earth Star family, Geastrum fimbriatum to Geastraceae, the Earth Star family, Geastrum triplex
Hymenochaetaceae
Inonotus dryadeus to Phellinus igniarius Hymenochaetaceae, Inonotus dryadeus to Hymenochaetaceae, Phellinus igniarius
Lasiocampidae
Lasiocampa quercus to Macrothylacia rubi Lasiocampidae, Lasiocampa quercus to Lasiocampidae, Macrothylacia rubi
Lycaenidae
Lycaena phlaeas to Polyommatus icarus Lycaenidae, Lycaena phlaeas to Lycaenidae, Polyommatus icarus
Lycoperdaceae, the Puff Ball family
Bovista plumbea to Vascellum pratense Lycoperdaceae, the Puff Ball family, Bovista plumbea to Lycoperdaceae, the Puff Ball family, Vascellum pratense
Marasmiaceae
Armillaria mellea to Marasmius epiphyllus Marasmiaceae, Armillaria mellea to Marasmiaceae, Marasmius epiphyllus
Neckeraceae, the Feather-moss family
Homalia trichomanoides to Thamnobryum alopecurum Neckeraceae, the Feather-moss family, Homalia trichomanoides to Neckeraceae, the Feather-moss family, Thamnobryum alopecurum
Nepticulidae
Stigmella anomalella to Stigmella assimilella Nepticulidae, Stigmella anomalella to Nepticulidae, Stigmella assimilella
Noctuidae
Autographa gamma to Xylocampa areola Noctuidae, Autographa gamma to Noctuidae, Xylocampa areola
Nymphalidae
Boloria selene to Pararge aegeria Nymphalidae, Boloria selene to Nymphalidae, Pararge aegeria
Parmeliaceae, the Beard Lichens family
Evernia prunastri to Usnea fragilescens Parmeliaceae, the Beard Lichens family, Evernia prunastri to Parmeliaceae, the Beard Lichens family, Usnea fragilescens
Pelliaceae
Pellia endiviifolia to Pellia spp. Pelliaceae, Pellia endiviifolia to Pelliaceae, Pellia spp.
Peltigeraceae
Peltigera collina to Peltigera spp. Peltigeraceae, Peltigera collina to Peltigeraceae, Peltigera spp.
Pertusariaceae
Ochrolechia parella to Ochrolechia tartarea Pertusariaceae, Ochrolechia parella to Pertusariaceae, Ochrolechia tartarea
Pieridae
Anthocharis cardamines to Pieris rapae Pieridae, Anthocharis cardamines to Pieridae, Pieris rapae
Pluteaceae
Amanita fulva to Amanita rubescens Pluteaceae, Amanita fulva to Pluteaceae, Amanita rubescens
Polyporaceae, the Polypore family
Laetiporus sulphureus to Trichaptum abietinum Polyporaceae, the Polypore family, Laetiporus sulphureus to Polyporaceae, the Polypore family, Trichaptum abietinum
Polytrichaceae, the Hair-mosses family
Pogonatum aloides to Polytrichum piliferum Polytrichaceae, the Hair-mosses family, Pogonatum aloides to Polytrichaceae, the Hair-mosses family, Polytrichum piliferum
Pucciniaceae
Puccina coronata to Puccinia iridis Pucciniaceae, Puccina coronata to Pucciniaceae, Puccinia iridis
Pyronemataceae
Cheilymenia fimicola to Scutellinia scutellata Pyronemataceae, Cheilymenia fimicola to Pyronemataceae, Scutellinia scutellata
Ramalinaceae
Ramalina calicaris to Ramalina fastigiata Ramalinaceae, Ramalina calicaris to Ramalinaceae, Ramalina fastigiata
Ricciaceae, the Crystalwort family
Riccia beyrichiana to Riccia subbifurca Ricciaceae, the Crystalwort family, Riccia beyrichiana to Ricciaceae, the Crystalwort family, Riccia subbifurca
Russulaceae
Lactarius torminosus to Russula sp. Russulaceae, Lactarius torminosus to Russulaceae, Russula sp.
Scarabaeidae
Melolontha melolontha to Phyllopertha horticola Scarabaeidae, Melolontha melolontha to Scarabaeidae, Phyllopertha horticola
Stereaceae
Stereum gausapatum to Stereum hirsutum Stereaceae, Stereum gausapatum to Stereaceae, Stereum hirsutum
Strophariaceae
Hypholoma fasciculare to Stropharia semiglobata Strophariaceae, Hypholoma fasciculare to Strophariaceae, Stropharia semiglobata
Teloschistaceae
Fulgensia fulgens to Xanthoria sp. Teloschistaceae, Fulgensia fulgens to Teloschistaceae, Xanthoria sp.
Tricholomataceae
Clitocybe geotropa to Tricholoma sp. Tricholomataceae, Clitocybe geotropa to Tricholomataceae, Tricholoma sp.
Xylariaceae
Daldinia concentrica to Xylaria polymorpha Xylariaceae, Daldinia concentrica to Xylariaceae, Xylaria polymorpha
Zygaenidae
Zygaena filipendulae to Zygaena purpuralis Zygaenidae, Zygaena filipendulae to Zygaenidae, Zygaena purpuralis